• საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი, ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, საქართველოს ფილოსოფიური აკადემიის წევრი
  • კონფლიქტების გადაწყვეტის;
  • ბავშვთა , მოზარდებისა და ახალგაზრდების ფინანსური და სოციალური განათლების საერთაშორისო ტრენერი და ექსპერტი
  • Online courses
  • Webinars
No account? Sign Up
Forgot password? Restore password
Sign In sign in to access advanced features
Already have account? Sign In
Sign Up register to access advanced features

How did you find out about Easy Business Community?
If inviter name is incorrect - type I’d
Already have account? Sign In
No account? Sign Up
Restore password
Hi there, Thank you for your choice and use of the Site! We would like to inform you that the Terms of Use as well as Privacy Notice have been varied from 25 May 2018. We ask you to read new documents. If you continue to use the Site after receiving this notice, you are deemed to have accepted the changes.
EasyBizzi Community